Rada Parafialna

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W DIECEZJI OPOLSKIEJ

1.Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w spra.wach dotyczących całokształtu życia parafialnego,

2.Kadencja PRD trwa 5 lat.

3.Sposób wyboru członków PRD winien być dwustopniowy:

 • zgłaszanie kandydatów – każdy parafianin ma prawo zgła.szania kandydatów, którymi mogą być katolicy autentycznie religijni,
  zaangażowani w życie parafii oraz cieszący się w parafii dobrą opinią. Proboszcz podaje termin zgłaszania kandydatów.
 • wybory – spośród zgłoszonych kandydatów sporządza się listę wyborczą z nazwiskami tych, którzy otrzymali najwięcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 do 30 osób w zależności od wiel.kości parafii), W wyznaczoną niedzielę
  lub do wyznaczonego dnia parafianie głosują przez zaznaczenie na liście kandydatów ustalonej liczby osób, np, trzech lub więcej nazwisk,
  Do PRD wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów, Przed głoso.waniem listę kandydatów, opatrzoną pieczęcią parafii, rozdaje się parafianom,

Prawo prezentacji kandydatów na listę wyborczą przysługuje również proboszczowi parafii,

4. Wybory do PRD przeprowadza komisja wyborcza, wybra.na z dotychczasowych członków PRD, Komisji przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.

5. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności,

6. W skład PRD wchodzą:

 • z wyboru proboszcza:
  – kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
  – przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;
  – przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej
  Caritas, duszpasterstwa rodzin, małych wspólnot i ruchów religijnych itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);
  – inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
 • z wyboru parafian: parafianie wybrani według powyższych zasad diecezjalnych.

7. Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 1/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez ogół parafian.

8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani, Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch, a w uzasadnionych przypadkach
– trzech kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien w kolejnej kadencji brać bezpośredniego udziału.

9. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:

 • maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych;
 • maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych;
 • maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych;
 • maksimum 25 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych,

10. Po wyborach członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego

11. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego, Należą do nich następujące sekcje:

 • katechetyczno-młodzieżowa;
 • liturgiczna;
 • charytatywna;
 • ekonomiczno-gospodarcza i in.

12. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza działa w oparciu o własny statut (zob. Aneks 6).

13. Proboszcz w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem, może odwołać wybranego przez siebie członka PRD i
na jego miejsce powołać inną osobę, Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej,

14. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu, Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii
może wystąpić do dziekana rejonu z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu,

15. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

16. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków, Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.

17. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a proboszczem rozstrzyga dziekan rejonu. Władzą odwoławczą od decyzji dziekana rejonu jest Kuria Diecezjalna.

18. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.

19. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

20. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestnicze.nie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dckanalnych służących temu celowi,

21. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w ramach niedzielnych ogłoszeń parafialnych lub na łamach gazetki parafialnej.

22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.

Statut powyższy obowiązuje z dniem wejścia w życie Statutów Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.

 


STATUT SEKCJI EKONOMICZNO-GOSPODARCZEJ PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1.Sekcja ekonomiczno-gospodarcza Parafialnej Rady Dusz.pasterskiej posiada kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicz.nej (por. KPK, kan. 537).

2.Sekcja powinna składać się przynajmniej z trzech członków.

3.Proboszcz zwołuje posiedzenie sekcji i jej przewodniczy.

4.Członkowie sekcji świadczą pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisów prawa powszechnego (por. KPK, kan. 532 oraz 1281-1288).

5.Proboszcz powinien konsultować z jej członkami sprawy związane z większymi inwestycjami (nowe budowle, remonty, prace restauracyjne).

6.Konsultacja ta powinna obejmować min.:

 • czas i zakres podejmowanej inwestycji;
 • dobór wykonawców;
 • sposób gromadzenia potrzebnych funduszów.

7.Zaleca się, by proboszczowie także w sprawach codziennego funkcjonowania parafii w zakresie gospodarczym informowali członków tejże sekcji i zasięgali ich opinii.

8.Członkowie sekcji mają prawo do czuwania nad wydatkami związanymi z funkcjonowaniem parafii, jak też do sporządzania
rocznych sprawozdań finansowych, które następnie przedstawiają w ogólnym zarysie całej wspólnocie parafialnej (por. KPK, kan. 1287 § 2; Ecclesiae Imago, 135).

9.Sekcja ekonomiczna posiada charakter doradczy. Kon.sultowane na jej forum problemy, zwłaszcza sprawy nowych poważnych inwestycji budowlanych, proboszcz powinien
przedstawiać Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego, której decyzja jest ostateczna
i wiążąca.

10. Proces inwestycyjny powinien składać się z następujących elementów:

 • planowanie inwestycji: określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych; podjęcie zamiaru inwestycyjnego; konsultacje potrzeb i zamiaru inwestycyjnego z Kurią
  Diecezjalną; wybór lokalizacji pod planowaną inwestycję (wielkość terenu, sposób zagospodarowania, położenie terenu względem istniejących mediów, warunki gruntowo-wodne); koszt zakupu pozyskiwanego terenu;
 • projektowanie: opracowanie programu użytkowego uwzględniającego możliwości inwestora co do sfinansowania inwestycji; analiza
  i akceptacja koncepcji opracowanej przez architekta; opracowanie kosztów, harmonogramu inwestycji; decyzje projektowe kluczowe powinny
  być uzgadniane na bieżąco z inwestorem; opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
 • realizacja: powołanie przez inwestora osób lub osoby obsługujących stronę techniczną i finansową; wybór wykonawcy; porównanie cen ofert i ich wybór;
 • wyposażenie obiektu: koszt wyposażenia nieruchomego i ruchomego;
 • eksploatacja obiektu: opłaty stałe i administracyjne; koszty osobowe; koszty remontów bieżących; dochody z działalności i podnajmu obiektu.

Statut powyższy obowiązuje z dniem wejścia w życie Statutów Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.


Rada Parafialna w Suchym Borze
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
nr rachunku: 66 8907 1063 2008 7000 3421 0002